Nová zelená úsporám

"ZDĚNÉ NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY"

Inženýring

Realizace investičního záměru představuje pro investora řadu odborných vesměs administrativních činností od přípravy až po dokončení stavby. Tyto činnosti za něho obvykle komplexně nebo jednotlivě zajišťují přizvaní specialisté. S.H.INTEX s.r.o. Vás těchto starostí zbaví, převezme a úspěšně dokončí realizaci vašeho investičního záměru.
Inženýring zahrnuje řadu odborných činností, bez kterých nelze stavbu zdárně provést. Našim klientům zajišťujeme podle jejich potřeb komplexní servis nebo jen některou součást celého procesu. Jednotlivé etapy jsou realizovány specialistou, znalým danou problematikou.

Přípravná fáze

 • Objasnění a definice základních cílů záměru.
 • Vyhledání a zabezpečení stavebního pozemku.
 • Obstarání vstupních podkladů pro přípravu dokumentace.
 • Zabezpečení vypracování projektové dokumentace od studie, včetně speciálních studií ( hlukové studie, - rozptylové studie, EIA,..) až po prováděcí projekt.
 • Vyřízení územního rozhodnutí.
 • Vyřízení stavebního povolení.
 • Zpracování zadávacích podmínek pro výběr dodavatele stavby.
 • Provedení výběrového řízení na dodavatele stavby od jednoduchého výběru výzvou po veřejnou obchodní soutěž.

Realizační fáze

 • Autorský dozor.
 • Provedení technického dozoru investora.
 • Koordinátor BOZP na staveništi.
 • Koordinace prací a dodávek zhotovitelů.
 • Evidence a odsouhlasení prací, které nejsou uvedeny v projektové dokumentaci, a které zhotovitel požaduje provést, jejich analýza a ekonomické posouzení, včetně alternativních cenových nabídek.
 • Dohled nad vedením stavebního deníku a odsouhlasení záznamů, provedených zhotovitelem nebo příslušnými orgány.
 • Dohled nad prováděním předepsaných zkoušek a revizí.
 • Vyřízení kolaudace stavby.
 • Celkové ekonomické vyhodnocení stavby.

Kontaktní údaje

S.H.INTEX s.r.o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město

T: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com