Nová zelená úsporám

"ZDĚNÉ NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY"

Nová zelená úsporám startuje

Přínosy programu - pozitivní vliv na ekonomiku ČR

Efekty pro stát - každá koruna vložená státem do programu:

 • podpoří lokální ekonomiku;
 • zvýší HDP státu;
 • zvýší zaměstnanost;
 • zvýší příjmy státního rozpočtu;
 • zvýší objem pojistného na sociální zabezpečení;
 • zlepší energetickou bilanci státu;
 • sníží emise skleníkových plynů;
 • urychlí zavádění evropské směrnice EPBD II;
 • sníží energetickou závislost státu;

Finanční zdroje zajištěny z výnosů aukcí emisních povolenek EU ETS v období 2013 – 2020 v úhrnné výši mezi 17 – 36 mld. Kč; v odhadech je počítáno s očekávanou alokací 28 mld. Kč.

HDP - jedna koruna státní podpory v programu přinese za předpokladu nulového substitučního efektu v průměru 2,84 Kč dodatečného HDP (za předpokladu, že program nejde na úkor jiné spotřeby), celkem 75,26 mld. Kč,

zaměstnanost - jeden milion korun státní podpory v programu přinese za identických podmínek popsaných u zvýšení HDP v průměru 2,7 nových pracovních míst, celkem tedy 75.600 pracovních míst,

příjmy státního rozpočtu - jedna koruna státní podpory v programu přinese dodatečné příjmy státního rozpočtu ve výši 0,96 Kč v roce investice, celkově jde o částku 26,88 mld. Kč, pojistné na sociální zabezpečení - jedna koruna státní podpory v programu přinese zvýšení objemu vybraného pojistného na sociální zabezpečení 0,16 Kč ve sledovaném roce, celkem tedy více jak 4 mld. Kč

skleníkové plyny - jedna koruna státní podpory v programu přinese snížení emisí skleníkových plynů, především CO2, o 0,009 kg/rok, při aplikaci výchozích předpokladů bude úspora dosahovat 893 kt/rok (tj. téměř 30% ročních emisí CO2 velké uhelné elektrárny)

Výchozí předpoklady pro celkové hodnoty přínosů - očekávaná střední hodnota intervalu u příjmů z aukcí emisích povolenek ve výši 28 mld. Kč a průměrná finanční páka ve výši 60% celkové investice

Principy programu

Mise programů

 • umožnit příjemcům podpory snížit energetickou náročnost budov a provozní náklady a současně snížit emise skleníkových plynů;
 • zvýšit kulturu bydlení a kvalitu života žadatelů;
 • zlepšit vzhled měst a obcí v ČR

Filosofie

 • zpřístupnit financování podporovaných opatření pro všechny zájemce se schváleným projektem

Program Zelená úsporám se vyznačoval mimo jiné následujícími specifiky:

 • Vysoká míra účasti státu na prováděné investici, v průměru 67%;
 • Paušální podpora bez zohlednění skutečné návratnosti investice do zateplení a zdroje na vytápění pro žadatele/investora;
 • Nebyla řešena otázka financování investice u žadatelů, kteří nedisponují dostatečnými finančními prostředky a z jakéhokoli důvodu nejsou schopni sjednat komerční dluhové financování investice.

Nový program má za cíl mimo jiné na výše uvedená specifika programu Zelená úsporám reagovat následovně:

 • Vytvořit podmínky pro realizaci investice i ze strany žadatelů, kteří nemají dostatek vlastních finančních zdrojů a současně nemají přístup k úvěru nebo půjčce od komerčních bank;
 • Minimalizovat finanční náklady z titulu dluhového financování pro žadatele, aby tak nevznikaly nové překážky pro realizaci investice;
 • Vytvořit férové podmínky státní podpory tak, aby všichni žadatelé dosáhli na stejnou nebo podobnou míru podpory vlastní investice;
 • Vynakládat finanční prostředky státu maximálně účelně, s péčí řádného hospodáře

Rozdělení celkové alokace

Rozdělení celkové alokace

Rozdělení celkové alokace v poměru 70 % / 30% ve prospěch objektů určených k bydlení je dáno skutečností, že vlastníci rodinných domů nemohou čerpat prostředky z jiných dotačních programů tak, jako vlastníci objektů veřejných služeb. V oblasti rodinných a bytových domů se dá také předpokládat větší pákový efekt při použití výhradně soukromých zdrojů na dofinancování akce.

Oprávnění příjemci

Majitelé objektů k bydlení (rodinné a bytové domy):
fyzické a právnické osoby – vlastníci RD a BD, bytová družstva a společenství vlastníků jednotek

Majitelé objektů veřejných služeb:
(sociální a vzdělávací sféra – školy, školky, nemocnice, domovy s pečovatelskou službou, domovy pro seniory, léčebny dlouhodobě nemocných, dětské domovy, kulturní domy, sportovní a multifunkční zařízení, atp.): obce a města, příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst, svazky obcí, příspěvkové organizace a organizační složky krajů, kraje, Česká republika - prostřednictvím organizačních složek státu, příspěvkové organizace – stát, veřejné a státní vysoké školy, obchodní společnosti vlastněné ze 100 % obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty, občanská sdružení, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti

Oprávnění příjemci

 • spočívající v realizace opatření ke zlepšení tepelných vlastností obálky budovy (izolace stěn, výměny oken, izolace střech a sklepů apod.), dále pak instalace řízeného větrání s rekuperací tepla, instalace nového efektivního zdroje vytápění, regulace otopné soustavy (např. termostatické hlavice, inteligentní systémy měření a regulace)
 • možnost realizovat opatření je nově dostupné téměř všem žadatelům - pokud žadatelé o dotaci nebudou mít pro spolufinancování oprav dostatek vlastních prostředků, budou mít možnost získat výhodné bankovní úvěry; snadné získání těchto úvěrů a jejich nízké úrokové sazby bude zajištěno prostřednictvím bezplatných záruk, které stát poskytne za splácení těchto úvěrů
 • preciznější nastavení výše přímé podpory - je stanovena jako pevná dotace na m2 každého jednotlivého provedeného opatření na zateplení obvodových stěn, zateplení stropu / podlahy / stěny k nevytápěnému prostoru, zateplení střechy, výměna výplní otvorů. Výše jednotkové dotace na m2 každého opatření odpovídá procentnímu podílu z normovaných způsobilých nákladů na realizaci opatření, a to v několika hladinách, dle dosaženého stupně energetické náročnosti budovy.
 • model financování opatření formou přímé dotace, zvýhodněného úvěru a bonusu
 • podpora na projektovou přípravu - podpora na zpracování projektové dokumentace a průkazu energetické náročnosti budovy
 • maximální zjednodušení procesu administrace žádostí

Oprávnění příjemci

Sledované parametry

 • průměrný součinitel prostupu tepla budovy – Uem [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění – EA [kWh/(m2.rok)]
 • určeny hraniční hodnoty těchto parametrů pro jednotlivé hladiny podpory

Doložení dosažení sledovaných parametrů

 • Dosažení bude doloženo odborným posudkem dle požadavku Fondu. Součástí posudku bude Průkaz energetické náročnosti budovy pro výchozí a nový stav (dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 318/2012 Sb.)

Hladiny podpory – čím kvalitnější opatření, tím vyšší podpora = motivace - návrh nastavení míry podpory pro první výzvu programu

Hladina 1

 • snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 40% - navrhovaná podpora 25 % z celkových uznatelných nákladů na opatření

Hladina 2

 • snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 50% - navrhovaná podpora 35 % z celkových uznatelných nákladů na opatření

Hladina 3

 • snížení vypočtené měrné roční potřeby tepla na vytápění alespoň o 60% - navrhovaná podpora 50 % z celkových uznatelných nákladů na opatření
 • předpoklad instalace systému nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla s garantovanou účinností

Nastavení programu

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení – PŘÍKLAD podkrovní RD

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení

Výchozí stav budovy před realizací úsporných opatření:

 • rodinný dům obdélníkového půdorysu
 • 1 nadzemní podlaží, obytné podkroví, částečné podsklepení
 • obvodové zdivo smíšené tl. 450 mm
 • sedlová střecha zateplena 150 mm MW mezi krokve
 • ostatní konstrukce nezatepleny
 • původní okna – zdvojená dřevěná
 • průměrný součinitel prostupu tepla Uem = 0,79 [W/(m2.K)]
 • měrná roční potřeba tepla na vytápění EA = 143 [kWh/(m2.rok)]

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů k bydlení – PŘÍKLAD podkrovní RD

Opatření Parametry
Hladina 1 Hladina 2 Hladina 3
Zateplení vnějších stěn 100 mm šedý EPS 150 mm šedý EPS 200 mm šedý EPS
Zateplení stropu / podlahy / stěn k nevytápěnému prostoru --- strop sklepa: 100 mm EPS strop sklepa: 100 mm EPS
Zateplení střechy 100 mm MW 100 mm MW 100 mm MW
Výměna výplní otvorů dvojskla: U = 1,1 trojskla: U = 0,87 trojskla: U = 0,87
Instalace systému nuceného větrání s rekuperací ne ne ano (účinnost 80%)
Průměrný součinitel prostupu tepla – vypočtená / požadovaná hodnota [W/(m2.K)] 0,33 / 0,35 0,3 / 0,35 0,26 / 0,35
Měrná roční potřeba tepla na vytápění [kWh/(m2.rok)] 69 55 35
Úspora MRPTnV [%] 51,7 % 61,5 % 75,5 %

Předpokládaná výše podpory – objekty k bydlení

Snížení energetické náročnosti obytných budov:

 • maximální míra přímé podpory stanovena dle dosažené hladiny opatření
 • 25% pro hladinu 1, 35% pro hladinu 2 a 50% pro hladinu 3

Opatření Hladina 1 zateplený dům Hladina 2 nízkoenergetický dům Hladina 3 komplexní opatření
Náklady (Kč) 592 013 Kč 717 012 Kč 871 921 Kč
Výše přímé dotace (Kč) 148 003 Kč 250 954 Kč 435 961 Kč
Míra přímé podpory (%) 25,00% 35,00% 50,00%
Úspora (Kč/rok) Hnědé uhlí 20 800 Kč 24 800 Kč 30 000 Kč
Zemní plyn 31 200 Kč 37 200 Kč 45 000 Kč
Prostá návratnost (roků) - bez podpory Hnědé uhlí 28,5 28,9 29,1
Zemní plyn 19,0 19,3 19,4
Prostá návratnost (roků) - s podporou Hnědé uhlí 21,3 18,8 14,5
Zemní plyn 14,2 12,5 9,7

Nová výstavba obytných budov

 • přímá fixní podpora na rodinný dům či na bytovou jednotku v bytovém domě (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie na vytápění)
 • další finanční zvýhodnění na rodinný dům nebo na jednu bytovou jednotku v bytovém domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na nulové budovy

Modelový příklad nákladů na energii na vytápění bez realizace komplexního zateplení RD

Modelový příklad úspor energie na vytápění při realizaci komplexního zateplení RD s dotací 50 %

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů veřejné služby

 • obdobná pravidla jako u OPŽP pro stanovení celkových způsobilých výdajů maximální výší podpory na m2 obálky budovy
 • zachování principů z programu Zelená úsporám
 • bude stanovena maximální míra podpory s požadavkem na minimální spolufinancování projektu žadatelem
 • omezena minimální hodnota celkových způsobilých výdajů
 • omezeno pravidly veřejné podpory
 • podpora až 90 % z celkových způsobilých veřejných výdajů
 • nutná notifikace programu NOVÁ Zelená úsporám u Evropské komise pro schválení možnosti poskytovat veřejnou podporu (GBER, SGEI...)

Oblast podpory na snížení energetické náročnosti objektů veřejné služby - příklady

Energetické úspory při rekonstrukci mateřské školy
Jedná se především o výměnu oken a dveří, zateplení obvodových stěn a střešních plášťů u objektu MŠ.

celkové výdaje na projekt: 3 200 000 Kč
celkové způsobilé výdaje: 2 500 000 Kč
projekt podléhá pravidlům veřejné podpory: Ne
maximální výše podpory: 2 250 000 Kč

Areál polikliniky - Snížení energetické náročnosti
Zateplení obvodových konstrukcí, obnovení střechy a výměna otvorových výplní ve vybraných budovách.

celkové výdaje na projekt: 18 192 109 Kč
celkové způsobilé výdaje: 11 652 468 Kč
projekt podléhá pravidlům veřejné podpory: Ano (režim blokové výjimky – velký podnik)
maximální veřejná podpora – režim de minimis: max. 200 000 EUR
maximální veřejná podpora – GBER čl. 21 písm. a: 4 660 987 Kč (max. 40% způsobilých nákladů pro velký podnik)
maximální veřejná podpora – GBER čl. 21 písm. b: 2 330 493 Kč (max. 20% způsobilých nákladů pro velký podnik)
maximální veřejná podpora – SGEI: 10 487 221 Kč (max. 90% způsobilých nákladů; aplikovatelné pouze u budov obecného hospodářského zájmu)
maximální výše podpory: omezena veřejnou podporou dle příslušného režimu ÿp>

Všechny využitelné režimy veřejné podpory je nutné notifikovat u Evropské komise.

Oblast podpory na výstavbu v pasivním energetickém standardu

 • podpora na výstavbu nových rodinných a bytových domů v pasivním energetickém standardu
 • přímá fixní podpora na rodinný dům, na jednu bytovou jednotku v bytovém domě nebo na objekt veřejné služby (za předpokladu povinné instalace alespoň jednoho obnovitelného zdroje energie)
 • další finanční zvýhodnění na rodinný dům anebo na jednu bytovou jednotku v domě, který splní navíc i požadavky na budovy s téměř nulovou spotřebou energie nebo na nulové budovy
 • minimální požadavek na naplnění definice pasivního domu dle ČSN 73 0540-2/2011
 • možná progrese technických požadavků v průběhu programu (v návaznosti na novou evropskou legislativu)
 • u objektů veřejného zájmu – princip dotace na pokrytí vícenákladů rozdílu stavebních technologií

Zajištění administrace

 • podpora v programu NOVÁ Zelená úsporám bude podpora alokována ve formě výzev na předem stanovený termín, oblast podpory a výši prostředků určených k podpoře
 • příjem žádostí ve výzvě bude zastaven buď uplynutím lhůty výzvy nebo při přečerpání alokace o nastavenou hodnotu. Tím bude zabezpečena kontrola nad počtem žádostí a požadavky na podporu
 • příjem žádostí do programu NOVÁ Zelená úsporám bude probíhat výhradně elektronicky s pozdějším dodáním podkladů v listinné podobě (automatické sledování naplnění alokace Výzvy)
 • vývoj programu NOVÁ Zelená úsporám bude průběžně vyhodnocován, alokace výzev včetně předmětu podpory bude nastavována dle potřeb programu NOVÁ Zelená úsporám
 • vyhlášení první výzvy bude v dostatečném časovém předstihu před příjmem žádostí
 • bude stanovena maximální doba realizace u jednotlivých opatření
 • na rozdíl od programu Zelená úsporám se nepředpokládá přímé zapojení bank do procesu administrace žádostí, administrace všech žádostí bude probíhat výhradně na SFŽP
 • SFŽP disponuje týmem zkušených specialistů
 • zavedená síť kontaktních míst na 14 krajských pracovištích SFŽP

Kontaktní údaje

S.H.INTEX s.r.o.
Velehradská 1905
686 03 Staré Město

T: +420 775 935 441
E: info@sh-intex.com